Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met Essence Brings.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen verstaan:

Deelnemer: een door Opdrachtgever aangewezen persoon om deel te nemen aan de Training. Dit kan ook Opdrachtgever zelf zijn.

Offerte: Aanbod van Opdrachtnemer voor de Opdracht.

Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor een Training en/of andere dienstverlening van Opdrachtnemer en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een Overeenkomst sluit.

Opdrachtnemer: Essence Brings KvK 54651379

Overeenkomst: Overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor het volgen van een Training.

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

Training: standaard of op maat gemaakte individuele en groepsgewijze trainingen, bijeenkomsten en events zoals vermeld op de website van Opdrachtnemer.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen Overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2       De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de Offerte.

2.3       De werkzaamheden worden door Opdrachtnemer verricht op basis van een Overeenkomst van opdracht in de zin van 7:400 e.v. BW, en uitdrukkelijk niet vanuit een (fictieve) arbeidsverhouding met Opdrachtgever. Opdrachtgever zal over de verschuldigde bedragen dan ook geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.

2.4       De Overeenkomst wordt door Partijen uitsluitend gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2.5       Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2.6       De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

2.7       Indien deze algemene voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

Artikel 3: Uitvoering van de Overeenkomst

3.1       De Opdracht bestaat uit door Opdrachtnemer opgegeven onderdelen gedurende de aangegeven looptijd.

3.2       Opdrachtnemer spant zich in om haar prestaties naar beste vermogen uit te voeren naar de eisen van goed vakmanschap, maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het behalen van een specifiek resultaat.

3.3       De Opdracht vangt aan met het maken van afspraken met Deelnemers voor het uitvoeren van een hersengolfprofiel, tenzij anders overeengekomen.

3.4       Opdrachtgever staat in voor een tijdige en volledige verstrekking van alle voor de Opdracht relevante informatie.

3.5       Indien tijdens de Opdracht blijkt dat de Opdracht, naar het oordeel van Opdrachtnemer, gewijzigd dient te worden, informeert Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover schriftelijk evenals over de financiële consequenties hiervan.

3.6       Opdrachtnemer is gerechtigd een derde (delen van) de Opdracht te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever daarover informeren.

3.7       De prijzen worden vermeld in de Offerte. Deze opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.

3.8       Opdrachtnemer is gerechtigd om de inhoud, de plaats en tijd van (onderdelen van) de Opdracht te wijzigen, zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is de Overeenkomst te beëindigen of schadevergoeding te vorderen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever schriftelijk over de wijzigingen informeren.

3.9       Opdrachtgever waarborgt dat zij volledige medewerking verleent aan de uitvoering van de Overeenkomst. Zo zorgt Opdrachtgever ervoor dat Deelnemers in de gelegenheid worden gesteld om alle onderdelen van de Opdracht bij te wonen en de oefeningen buiten deze onderdelen uit te voeren.    

3.10      De onderdelen van de Opdracht kunnen uitsluitend worden doorlopen binnen de daarvoor aangegeven periode. Indien een Deelnemer onderdelen mist, kunnen deze niet op een later moment worden ingehaald. Gemiste afspraken laten de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet.

3.11      Individuele afspraken met Deelnemers kunnen tot vier (4) werkdagen voor de geplande datum kosteloos worden verplaatst. Indien de afspraken binnen vier werkdagen voor de afspraak worden verplaatst, is Opdrachtnemer gerechtigd om voor deze verplaatste afspraken een separate factuur te sturen.

3.12      Indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de Opdracht vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer.

3.13      Onverminderd de verplichtingen van Opdrachtnemer, blijven Opdrachtgever en de Deelnemer zelf verantwoordelijk voor de mate waarin zij zich op de door Opdrachtnemer gegeven adviezen baseren, alsmede voor het oefenen, gebruik en de implementatie daarvan.

3.14      Klachten dienen binnen 24 uur na afronding van (het deel van) de prestatie waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Na deze termijn wordt (het deel van) de prestatie geacht te zijn aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 4: Vervanging

De Opdrachtgever kan in plaats van de aangemelde Deelnemer een andere persoon aan de Training laten deelnemen. Deze vervanging dient binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke Deelnemer schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld. Voorwaarde voor de vervanging is dat het plannen en uitvoeren van het hersengolfprofiel redelijkerwijze nog mogelijk is, zulks naar het uitsluitende oordeel van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om de voorgestelde vervanging te weigeren, zonder dat dit Opdrachtgever het recht geeft de Overeenkomst te beëindigen of om schadevergoeding te vorderen. Vervanging na de aanvang van de Opdracht is niet meer toegestaan.

Artikel 5: Vertrouwelijkheid

5.1       Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van door of namens Opdrachtgever en Deelnemer verstrekte vertrouwelijke informatie.

5.2       Deze geheimhoudingsverplichting van lid 1 geldt niet indien Opdrachtnemer verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een uitspraak van een rechter of overheidsorgaan.

5.3       In de Training verplichten Opdrachtnemer, Opdrachtgever en de Deelnemer zich tot strikte vertrouwelijkheid van alle uitgewisselde informatie. Deze bepaling in lid 3 blijft geldig na afloop van de Overeenkomst. Opdrachtgever informeert de Deelnemer over deze bepaling.

Artikel 6: Voortijdige beëindiging

6.1       Opdrachtnemer heeft het recht om de Overeenkomsten om moverende redenen op ieder moment stop te zetten. Reden hiervoor kan onder andere zijn een gebrek aan inzet van de Deelnemer en/of Opdrachtgever of vanwege contra-indicaties van een Deelnemer, zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt recht op betaling van de volledige vergoeding indien de Overeenkomst om deze reden wordt stopgezet.

6.2       In geval van tijdelijke of blijvende overmacht van Opdrachtnemer, waaronder mede wordt verstaan ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, computerstoring of -uitval, internetstoring of -uitval, telefoonstoring of -uitval, of uitval van een locatie, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen danwel haar prestaties op te schorten, zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

6.3       Bij de Opdracht spant Opdrachtnemer zich in geval van overmacht in om een uitgevallen onderdeel op een andere datum te laten plaatsvinden. Hierover informeert Opdrachtnemer Opdrachtgever zo spoedig mogelijk.

6.4       Indien Opdrachtnemer de Overeenkomst voortijdig beëindigt vanwege overmacht, behoudt Opdrachtnemer het recht op betaling van alle prestaties die waren verricht voor de beëindiging.

6.5       Aan ieder der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekort is geschoten in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en ter zake van die verplichting in verzuim is.

6.6       Partijen hebben het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij.

6.7       Indien Opdrachtgever danwel de Deelnemer op enig moment niet verder wenst deel te nemen aan de Opdracht, kan Opdrachtgever de Overeenkomst voortijdig schriftelijk of via mail opzeggen.

6.8       Indien Opdrachtgever een Overeenkomst voortijdig beëindigt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds verrichte betalingen en ontslaat dit hem niet van zijn toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen van Opdrachtgever worden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

Artikel 7: Betaling Training en Opdrachten

7.1       De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata danwel binnen de overeengekomen betaaltermijn te staan bijgeschreven op de bankrekening van Opdrachtnemer.

7.2       Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen.

7.3       Tenzij anders overeengekomen, brengt Opdrachtnemer de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur.

7.4       Opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen, zonder aftrek, korting of verrekening te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn wordt overeengekomen.

7.5       De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een Training zijn niet in de prijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

7.6       Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is zij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke handelsrente en de gemaakte incassokosten in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade. De incassokosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van Euro 40.

 7.7      Indien op enig moment Opdrachtgever niet aan diens betalingsverplichting voldoet, is Opdrachtnemer gerechtigd haar prestaties op te schorten waaronder mede wordt begrepen een Deelnemer toegang tot de Training te ontzeggen tot Opdrachtnemer de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen. De onderdelen van de Training die de Deelnemer om deze reden niet heeft bijgewoond, gelden als gemiste afspraken, zoals omschreven in artikel 3.10.

 

Artikel 8: Auteursrecht

8.1       Modellen, technieken, instrumenten, checklists, verslaglegging van sessies waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer.

Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Houdt Opdrachtgever zich niet aan deze afspraak, dan is zij een direct opeisbare boete verschuldigd van E 25.000,- aan Opdrachtnemer te betalen binnen 14 dagen na schriftelijke mededeling hiervan. Dit laat onverlet het recht van Opdrachtnemer diens schade op Opdrachtgever te verhalen.

8.2       Alle door Opdrachtnemer geleverde informatie, materialen etc. worden uitsluitend verstrekt om door de Deelnemer zelf te worden gebruikt voor de Training.

8.3       Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

8.4       Opdrachtgever en de Deelnemer zijn niet gerechtigd om buiten deze doelen (delen van) bovengenoemde informatie en producten en het logo te wijzigen, (delen van) de geleverde informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, of er derden op enigerlei wijze kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling. Opdrachtgever zal de Deelnemer informeren over deze bepaling.

8.5       Het auteursrecht op alles wat voortkomt uit de Opdracht, waaronder maar niet beperkt tot voorstellen, rapporten, statistieken, onderzoeksgegevens, databestanden en andere bescheiden en gegenereerde gegevens, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1       Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever en/of de Deelnemer schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Opdrachtnemer.

9.2       De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is per deelnemer beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan één maal het voor de Opdracht verschuldigde bedrag per deelnemer.

9.3       Opdrachtnemer is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.

9.4       Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op Opdrachtnemer geen enkele verplichting tot schadevergoeding.

9.5       Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

9.6       Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden indien en voor zover deze onder leiding en verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer werken.

9.7       Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de Overeenkomst, dienen de Deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als jegens de Deelnemer, nadrukkelijk uit. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van Deelnemer(s) en andere derden in dit kader.

9.8       Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden (waaronder mede wordt begrepen aanspraken van de Deelnemers) uit welke hoofden dan ook, die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Opdrachtnemer in verband met een dergelijke aanspraak maakt.

9.9       Derden die door Opdrachtnemer worden ingeschakeld voor de uitvoering van een Overeenkomst, kunnen zich jegens Opdrachtgever op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen beroepen, als waren zij zelf partij bij die Overeenkomst.

Artikel 10: Verwerking van persoonsgegevens

10.1      De verwerking van de persoonsgegevens van Opdrachtgever en Deelnemer(s) ter uitvoering van de Overeenkomst heeft tot doel mogelijk te maken:

  1. het geven van (standaard) (groepsgewijze) alsmede op maat gemaakte Trainingen;
  2. het toegang geven tot on-line leertrajecten, waaronder Skypesessies;
  3. het toegang geven tot events;
  4. het op de hoogte houden van Deelnemers over gerelateerde Trainingen;

10.2      Alle persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomst worden verkregen, worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld.

10.3      Onderzoeksgegevens die door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever worden geproduceerd, worden mogelijk, in geanonimiseerde vorm, gebruikt voor (wetenschappelijke) onderzoeksactiviteiten. De gegevens kunnen aldus gepubliceerd worden, waarbij zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever, geen melding wordt gemaakt van de exacte herkomst van de gegevens. Opdrachtgever verleent door het verlenen van de Opdracht aan Opdrachtnemer tevens toestemming aan Opdrachtnemer voor het gebruik door Opdrachtnemer van de bij haar gegenereerde gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

10.4      Naam- en adresgegevens, emailadres en telefoonnummer van Opdrachtgever worden uitsluitend opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer op aanvraag en/of met uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever om op de hoogte gehouden te worden van Trainingen en overige producten en diensten van Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever schriftelijk aangeeft dergelijke informatie niet langer te willen ontvangen, staakt Opdrachtnemer de verstrekking van deze informatie.

10.5      De verwerking van persoonsgegevens levert informatie over het gebruik van de Training en wordt dan ook benut voor het eventueel genereren van het niet tot de persoon herleidbare informatie in de vorm van statistische en andere overzichten voor beheer-, beleids- en onderzoeksdoeleinden.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1      Op iedere Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

11.2      Indien Opdrachtnemer op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt of toekomen, ontstaat hierdoor geen recht voor Opdrachtgever in toekomstige situaties of overeenkomsten. In volgende situaties en overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen Partijen andere afspraken worden overeengekomen.

11.3      Opdrachtnemer is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover informeren.